Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
c6 Z60 1a d41 n3d id6 e38 m60 d7 2f7 582 .b3 0f7 582 .d7 2b3 00d 1ed 860 0e r82 .60 15 w60 a9 żee yfb c3d id6 e60 15 wfb c74 hab o1a d63 z1e ą60 41 nab o15 wd6 e60 15 wee ybc tee yfb c63 z41 nd6 e60 15 w60 63 zba a22 k0e rd6 ed0 s3d id6 e60 00 g0e rab o38 mba a1a d63 zd6 e41 n3d iba a60 3d i60 79 p0e r63 zd6 ebc t15 wba a0e r63 zba a41 n3d iba a60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 ab od0 sab o60 bab o15 wee yfb c74 h82 .60 df Rd6 e00 g47 u61 l47 uf3 jd6 e60 bc tab o60 df Rab o63 z79 pab o0e r63 z1e ą1a d63 zd6 e41 n3d iba a60 07 Pba a0e r61 lba a38 md6 e41 nbc t47 u60 6e E47 u0e rab o79 pd6 ef3 jd0 s22 k3d id6 e00 gab o3d i60 df Rba a1a dee y60 d7 2b3 00d 1df 6e7 /df 649 758 960 63 z60 1a d41 n3d iba a60 d7 249 760 22 k15 w3d id6 ebc t41 n3d iba a60 d7 2b3 00d 1df 660 0e r82 .60 15 w60 d0 s79 p0e rba a15 w3d id6 e60 ab ofb c74 h0e rab o41 nee y60 ab od0 s83 ó60 b60 e1 f3d i63 zee yfb c63 z41 nee yfb c74 h60 15 w60 63 z15 w3d i1e ą63 z22 k47 u60 63 z60 79 p0e r63 zd6 ebc t15 wba a0e r63 zba a41 n3d id6 e38 m60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 ab od0 sab o60 bab o15 wee yfb c74 h60 3d i60 15 w60 d0 s79 p0e rba a15 w3d id6 e60 d0 s15 wab o60 bab o1a d41 nd6 e00 gab o60 79 p0e r63 zd6 e79 pe8 łee y15 w47 u60 bc tba a22 k3d ifb c74 h60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 ab o0e rba a63 z60 47 ufb c74 hee y61 ld6 e41 n3d iba a60 1a dee y0e rd6 e22 kbc tee y15 wee y60 58 9f7 5e7 /a8 4df 6e7 /42 W6e E60 41 (f1 O00 g83 ó61 l41 nd6 e60 df Rab o63 z79 pab o0e r63 z1e ą1a d63 zd6 e41 n3d id6 e60 ab o60 f1 Ofb c74 h0e rab o41 n3d id6 e60 f9 Dba a41 nee yfb c74 h2e )47 ,60 63 z15 wba a41 nd6 e60 df Rf1 Of9 Df1 O82 .


93 A1a d38 m3d i41 n3d id0 sbc t0e rba abc tab o0e rd6 e38 m60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 f3 jd6 ed0 sbc t60 eb Sd6 eab o60 eb Sab o61 l47 ubc t3d iab o41 nd0 s60 eb Sba a41 n1a d0e rba a60 16 K0e r63 zee ya9 żba a22 k60 63 z60 d0 s3d id6 e1a d63 z3d i60 b1e ą60 15 w60 27 B3d id6 e61 ld0 s22 k47 u10 -27 B3d iba ae8 łd6 e60 79 p0e r63 zee y60 47 u61 l3d ifb cee y60 16 K47 ud0 sbc t0e rab o41 n3d iba a60 a8 4e7 /58 9b3 047 ,60 08 N97 I07 P15 :60 f7 5a8 449 7d7 20d 1b3 0ed 8f7 5a8 4df 682 .60 f1 Ofb c74 h0e rab o41 nba a60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 ab o1a d60 bee y15 wba a60 d0 s3d i5a ę60 63 z00 gab o1a d41 n3d id6 e60 63 z60 15 wee y38 mab o00 gba a38 m3d i60 79 pab o15 wd0 s63 zd6 efb c74 h41 n3d id6 e60 ab o60 bab o15 w3d i1e ą63 z47 uf3 j1e ąfb cee yfb c74 h60 79 p0e r63 zd6 e79 p3d id0 s83 ó15 w60 79 p0e rba a15 wba a82 .


eb S63 zba a41 n47 uf3 jd6 e38 mee y60 79 p0e rba a15 wab o60 1a dab o60 79 p0e ree y15 wba abc t41 nab oc6 śfb c3d i60 3d i60 1a d60 bba a38 mee y60 ab o60 60 bd6 e63 z79 p3d id6 efb c63 zd6 ed2 ńd0 sbc t15 wab o60 1a dba a41 nee yfb c74 h82 .60 42 W60 bc tee y38 m60 fb cd6 e61 l47 u60 47 ua9 żee y15 wba a41 nee y60 f3 jd6 ed0 sbc t60 38 m82 .3d i41 n82 .60 d0 s63 zee ye1 f0e rab o15 wba a41 nee y60 d0 see yd0 sbc td6 e38 m60 74 hba ad0 sd6 ee8 ł60 1a dab o60 22 kab o41 nbc t82 .

Administracja Danymi
f9 Dba a41 nd6 e60 ab od0 sab o60 bab o15 wd6 e60 79 p0e r63 zd6 ebc t15 wba a0e r63 zba a41 nd6 e60 d0 s1e ą60 63 z00 gab o1a d41 n3d id6 e60 63 z60 79 p0e r63 zd6 e79 p3d id0 sba a38 m3d i60 1a dab obc tee yfb c63 z1e ąfb cee y38 m3d i60 ab ofb c74 h0e rab o41 nee y60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 ab od0 sab o60 bab o15 wee yfb c74 h60 ab o0e rba a63 z60 63 z00 gab o1a d41 n3d id6 e60 63 z60 07 Pab o61 l3d ibc tee y22 k1e ą60 07 P0e ree y15 wba abc t41 nab oc6 śfb c3d i60 15 w60 63 zba a22 k0e rd6 ed0 s3d id6 e60 41 n3d id6 e63 z60 b5a ę1a d41 nee y38 m60 1a dab o60 0e rd6 eba a61 l3d i63 zba afb cf3 j3d i60 c6 ś15 w3d iba a1a dfb c63 zab o41 nee yfb c74 h60 47 ud0 se8 ł47 u00 g60 10 -60 ab o60 bd0 se8 ł47 u00 g3d i60 22 kab o41 nbc t60 15 w60 d0 sd6 e0e r15 w3d id0 s3d id6 e60 41 (61 lab o00 gab o15 wba a41 n3d id6 e47 ,60 ba a47 ubc tab o38 mba abc tee yfb c63 z41 nd6 e60 79 pab o15 w3d iba a1a dab o38 m3d id6 e41 n3d iba a60 ab o60 d0 sbc tba abc t47 ud0 sba afb c74 h60 47 ud0 se8 ł47 u00 g3d i2e )60 ab o0e rba a63 z60 15 w60 fb cd6 e61 l47 u60 0e rd6 eba a61 l3d i63 zba afb cf3 j3d i60 63 zba a38 m83 ó15 w3d id6 ed2 ń60 16 Ud0 se8 ł47 u00 g60 c6 ś15 w3d iba a1a dfb c63 zab o41 nee yfb c74 h60 1a d0e rab o00 g1e ą60 d6 e61 ld6 e22 kbc t0e rab o41 n3d ifb c63 z41 n1e ą82 .

16 Kab o0e r63 zee yd0 sbc tba af3 j1e ąfb c60 63 z60 41 nba ad0 s63 zee yfb c74 h60 47 ud0 se8 ł47 u00 g60 63 zab od0 sbc tba a41 n3d id6 ed0 s63 z60 79 pab o79 p0e rab od0 s63 zab o41 nee y60 ab o60 79 pab o1a dba a41 n3d id6 e60 41 n3d id6 e22 kbc t83 ó0e ree yfb c74 h60 d0 s15 wab o3d ifb c74 h60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 ab od0 sab o60 bab o15 wee yfb c74 h82 .60 6e T15 wab of3 jd6 e60 1a dba a41 nd6 e60 60 b5a ę1a d1e ą60 79 p0e r63 zd6 ebc t15 wba a0e r63 zba a41 nd6 e60 15 w60 63 z15 w3d i1e ą63 z22 k47 u60 63 z60 ba a22 kfb cf3 j1e ą47 ,60 f3 jba a22 k1e ą60 79 pab o1a dd6 ef3 j38 m47 uf3 jd6 ed0 s63 z82 .60 08 Nba a60 79 p0e r63 zee y22 ke8 łba a1a d60 1a dba a41 nd6 e60 79 pab o1a dba a41 nd6 e60 79 pab o1a dfb c63 zba ad0 s60 0e rd6 ef3 jd6 ed0 sbc t0e rba afb cf3 j3d i60 15 w60 d0 sd6 e0e r15 w3d id0 s3d id6 e60 60 b5a ę1a d1e ą60 79 p0e r63 zd6 ebc t15 wba a0e r63 zba a41 nd6 e60 1a dab o60 fb cd6 e61 l47 u60 63 zba a79 pd6 e15 w41 n3d id6 e41 n3d iba a60 1a dab od0 sbc t5a ę79 p47 u60 1a dab o60 e1 f47 u41 n22 kfb cf3 jab o41 nba a61 l41 nab oc6 śfb c3d i60 d0 sd6 e0e r15 w3d id0 s47 u60 3d i60 22 kab o41 nbc tba a22 kbc t47 u60 15 w60 d0 s79 p0e rba a15 wba afb c74 h60 d0 sd6 e0e r15 w3d id0 s47 u82 .60 f9 Dba a41 nd6 e60 79 pab o1a dba a15 wba a41 nd6 e60 79 pab o1a dfb c63 zba ad0 s60 63 zba a38 m83 ó15 w3d id6 e41 n3d iba a60 79 pe8 łba abc t41 nd6 ef3 j60 47 ud0 se8 ł47 u00 g3d i60 60 b5a ę1a d1e ą60 79 p0e r63 zd6 ebc t15 wba a0e r63 zba a41 nd6 e60 15 w60 fb cd6 e61 l47 u60 1a dab od0 sbc tba a15 wee y60 47 ud0 se8 ł47 u00 g3d i60 f3 jba a22 k60 3d i60 15 w60 fb cd6 e61 lba afb c74 h60 0e rba afb c74 h47 u41 n22 kab o15 wab oc6 śfb c3d i82 .60 c6 Zba a79 p3d id0 s47 uf3 j1e ąfb c60 d0 s3d i5a ę60 1a dab o60 41 nd6 e15 wd0 s61 ld6 ebc tbc td6 e0e rba a60 1a dba a41 nd6 e60 ab od0 sab o60 bab o15 wd6 e60 60 b5a ę1a d1e ą60 79 p0e r63 zd6 ebc t15 wba a0e r63 zba a41 nd6 e60 1a dab o60 15 wee yd0 see ye8 ł22 k3d i60 41 nd6 e15 wd0 s61 ld6 ebc tbc td6 e0e rba a82 .60 42 Wee yd0 see ye8 łba af3 j1e ąfb c60 3d i41 ne1 fab o0e r38 mba afb cf3 j5a ę60 79 p0e r63 zd6 e63 z60 e1 fab o0e r38 m47 u61 lba a0e r63 z60 22 kab o41 nbc tba a22 kbc tab o15 wee y60 1a dba a41 nd6 e60 63 zab od0 sbc tba a41 n1e ą60 15 wee y22 kab o0e r63 zee yd0 sbc tba a41 nd6 e60 15 w60 fb cd6 e61 l47 u60 ab o1a d79 pab o15 w3d id6 e1a d63 z3d i60 41 nba a60 15 w3d iba a1a dab o38 mab oc6 ś64 ć82 .

16 Kba aa9 ż1a dba a60 ab od0 sab o60 bba a47 ,60 22 kbc t83 ó0e rd6 ef3 j60 1a dba a41 nd6 e60 1a dab obc tee yfb c63 z1e ą60 38 mba a60 79 p0e rba a15 wab o60 15 w60 22 kba aa9 ż1a dd6 ef3 j60 fb c74 h15 w3d i61 l3d i60 1a dab od0 sbc t5a ę79 p47 u60 1a dab o60 1a dba a41 nee yfb c74 h47 ,60 d0 s79 p0e rab od0 sbc tab o15 wba a41 n3d iba a47 ,60 47 ud0 s47 u41 n3d i5a ęfb c3d iba a60 61 l47 u60 b60 ab o00 g0e rba a41 n3d ifb c63 zd6 e41 n3d iba a60 79 p0e r63 zd6 ebc t15 wba a0e r63 zba a41 n3d iba a47 ,60 79 p0e rba a15 wab o60 d0 s79 p0e r63 zd6 efb c3d i15 w47 u47 ,60 79 p0e rba a15 wab o60 15 w41 n3d id6 ed0 s3d id6 e41 n3d iba a60 d0 s22 kba a0e r00 g3d i60 1a dab o60 ab o0e r00 gba a41 n47 u60 41 nba a1a d63 zab o0e rfb c63 zd6 e00 gab o47 ,60 15 w60 bc tee y38 m60 fb cd6 e61 l47 u60 41 nba a61 ld6 ea9 żee y60 79 pab o1a df3 j1e ą64 ć60 22 kab o41 nbc tba a22 kbc t60 63 z60 ab od0 sab o60 b1e ą60 41 nba a1a d63 zab o0e r47 uf3 j1e ąfb c1e ą60 79 p0e r63 zd6 ebc t15 wba a0e r63 zba a41 n3d id6 e60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 ab od0 sab o60 bab o15 wee yfb c74 h60 15 w60 ab o0e r00 gba a41 n3d i63 zba afb cf3 j3d i60 16 Ud0 se8 ł47 u00 gab o1a dba a15 wfb cee y60 f3 jd6 ed0 sbc t60 38 mab oa9 ż61 l3d i15 wee y60 1a d0e rab o00 g1e ą60 d6 e61 ld6 e22 kbc t0e rab o41 n3d ifb c63 z41 n1e ą60 79 pab o1a d60 ba a1a d0e rd6 ed0 sd6 e38 m60 d6 e10 -38 mba a3d i61 l15 :60 d0 sd6 eab od0 sab o61 l47 ubc t3d iab o41 nd0 s85 @3d ia8 4ba a82 .79 p61 l82 .

c6 Zba ad0 sbc t0e r63 zd6 e00 gba a38 mee y60 d0 sab o60 b3d id6 e60 79 p0e rba a15 wab o60 1a dab o60 79 p0e r63 zd6 ebc t15 wba a0e r63 zba a41 n3d iba a60 6e T15 wab o3d ifb c74 h60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 79 pab o60 0e rab o63 z15 w3d i1e ą63 zba a41 n3d i47 u60 16 U38 mab o15 wee y60 61 l47 u60 b60 fb cab oe1 f41 n3d i5a ęfb c3d i47 u60 63 z00 gab o1a dee y60 bc tee y61 l22 kab o60 15 w60 63 zba a22 k0e rd6 ed0 s3d id6 e60 41 nba a60 79 pab obc t0e r63 zd6 e60 bee y60 1a dab ofb c74 hab o1a d63 zd6 e41 n3d iba a60 d6 e15 wd6 e41 nbc t47 uba a61 l41 nee yfb c74 h60 0e rab od0 s63 zfb c63 zd6 ed2 ń60 79 p0e r63 zd6 e1a d60 d0 s1e ą1a dd6 e38 m60 61 l47 u60 b60 f3 jd6 ea9 żd6 e61 l3d i60 79 p0e r63 zd6 e79 p3d id0 see y60 22 k0e rba af3 jab o15 wd6 e60 ba a61 l60 bab o60 47 u41 n3d if3 j41 nd6 e60 60 b1e ą1a dbb ź60 79 p0e rba a15 wba a60 38 m3d i5a ę1a d63 zee y41 nba a0e rab o1a dab o15 wd6 e00 gab o60 ab o60 b61 l3d i00 g47 uf3 j1e ą60 41 nba ad0 s60 1a dab o60 0e rd6 ebc td6 e41 nfb cf3 j3d i60 1a dba a41 nee yfb c74 h82 .

16 Ud0 se8 ł47 u00 gab o1a dba a15 wfb cba a60 38 mba a60 79 p0e rba a15 wab o60 47 u1a dab od0 sbc t5a ę79 p41 n3d iba a64 ć60 1a dba a41 nd6 e60 ab od0 sab o60 bab o15 wd6 e60 16 Ua9 żee ybc t22 kab o15 w41 n3d i22 kba a60 ab o0e rba a63 z60 3d i41 n41 nee yfb c74 h60 f3 jd6 e00 gab o60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 79 pab o1a d38 m3d iab obc tab o38 m60 47 u79 pab o15 wba aa9 ż41 n3d iab o41 nee y38 m60 41 nba a60 79 pab o1a dd0 sbc tba a15 w3d id6 e60 15 we8 łba ac6 śfb c3d i15 wee yfb c74 h60 79 p0e r63 zd6 e79 p3d id0 s83 ó15 w60 79 p0e rba a15 wba a60 41 (41 n79 p82 .60 ab o0e r00 gba a41 nab o38 m60 c6 śfb c3d i00 gba a41 n3d iba a2e )82 .

16 Ud0 s47 u41 n3d i5a ęfb c3d id6 e60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 ab od0 sab o60 bab o15 wee yfb c74 h60 38 mab oa9 żd6 e60 41 nba ad0 sbc t1e ą79 p3d i64 ć60 41 nba a60 d0 s22 k47 ubc td6 e22 k60 fb cab oe1 f41 n3d i5a ęfb c3d iba a60 63 z00 gab o1a dee y60 60 b1e ą1a dbb ź60 15 w41 n3d id6 ed0 s3d id6 e41 n3d iba a60 79 p0e rba a15 w41 n3d id6 e60 1a dab o79 p47 ud0 s63 zfb c63 zba a61 l41 nd6 e00 gab o60 d0 s79 p0e r63 zd6 efb c3d i15 w47 u60 41 nba a60 79 p0e r63 zd6 ebc t15 wba a0e r63 zba a41 n3d id6 e60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 ab od0 sab o60 bab o15 wee yfb c74 h82 .

16 Ud0 se8 ł47 u00 gab o1a dba a15 wfb cba a60 41 n3d id6 e60 47 u1a dab od0 sbc t5a ę79 p41 n3d iba a60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 ab od0 sab o60 bab o15 wee yfb c74 h60 3d i41 n41 nee y38 m60 79 pab o1a d38 m3d iab obc tab o38 m60 ba a41 n3d ia9 żd6 e61 l3d i60 47 u79 pab o15 wba aa9 ż41 n3d iab o41 nee y38 m60 41 nba a60 79 pab o1a dd0 sbc tba a15 w3d id6 e60 15 we8 łba ac6 śfb c3d i15 wee yfb c74 h60 79 p0e r63 zd6 e79 p3d id0 s83 ó15 w60 79 p0e rba a15 wba a82 .

07 Pab od0 s3d iba a1a dba a38 mee y60 15 w79 p0e rab o15 wba a1a d63 zab o41 n1e ą60 22 kab o41 nbc t0e rab o61 l5a ę60 1a dab od0 sbc t5a ę79 p47 u60 1a dab o60 1a dba a41 nee yfb c74 h47 ,60 1a d63 z3d i5a ę22 k3d i60 fb c63 zd6 e38 m47 u60 38 m3d i41 n3d i38 mba a61 l3d i63 z47 uf3 jd6 e38 mee y60 d0 s22 k47 ubc t22 k3d i60 d6 e15 wd6 e41 nbc t47 uba a61 l41 nd6 e00 gab o60 41 nba a0e r47 ud0 s63 zd6 e41 n3d iba a60 60 bd6 e63 z79 p3d id6 efb c63 zd6 ed2 ńd0 sbc t15 wba a60 1a dba a41 nee yfb c74 h82 .

f9 Dba a41 nd6 e60 ab od0 sab o60 bab o15 wd6 e60 79 p0e r63 zd6 ebc t15 wba a0e r63 zba af3 j1e ą60 ab od0 sab o60 bee y60 15 wee ye8 ł1e ąfb c63 z41 n3d id6 e60 47 u79 pab o15 wba aa9 ż41 n3d iab o41 nd6 e60 79 p0e r63 zd6 e63 z60 41 nba ad0 s60 ba a61 l60 bab o60 f1 Od0 sab o60 bee ye7 /8e F3d i0e r38 mee y47 ,60 63 z60 22 kbc t83 ó0e ree y38 m3d i60 c6 śfb c3d ic6 ś61 ld6 e60 15 wd0 s79 p83 óe8 ł79 p0e rba afb c47 uf3 jd6 e38 mee y60 15 w60 63 z15 w3d i1e ą63 z22 k47 u60 63 z60 38 mab oa9 ż61 l3d i15 wab oc6 śfb c3d i1e ą60 1a dab od0 sbc tba a0e rfb c63 zd6 e41 n3d iba a60 47 ud0 se8 ł47 u00 g3d i47 ,60 ab o60 bd0 se8 ł47 u00 g3d i60 d0 sd6 e0e r15 w3d id0 s47 u82 .60 03 Mab oa9 ż61 l3d i15 w3d i60 ab o1a d60 b3d iab o0e rfb cee y60 6e T15 wab o3d ifb c74 h60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 ab od0 sab o60 bab o15 wee yfb c74 h15 :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

eb S22 k47 ubc t22 k3d i60 60 b0e rba a22 k47 u60 79 pab o1a dba a41 n3d iba a60 1a dba a41 nee yfb c74 h60 ab od0 sab o60 bab o15 wee yfb c74 h
60 b0e rba a22 k60 38 mab oa9 ż61 l3d i15 wab oc6 śfb c3d i60 22 kab o0e r63 zee yd0 sbc tba a41 n3d iba a60 63 z60 79 pd6 ee8 ł41 nd6 ef3 j60 e1 f47 u41 n22 kfb cf3 jab o41 nba a61 l41 nab oc6 śfb c3d i60 d0 sd6 e0e r15 w3d id0 s47 u47 ,60 60 b0e rba a22 k60 38 mab oa9 ż61 l3d i15 wab oc6 ś64 ć60 41 nba a15 w3d i1e ą63 zba a41 n3d iba a60 22 kab o41 nbc tba a22 kbc t47 u60 79 p0e r63 zd6 e63 z60 e1 fab o0e r38 m47 u61 lba a0e r63 z47 ,60 60 b0e rba a22 k60 38 mab oa9 ż61 l3d i15 wab oc6 śfb c3d i60 ab obc t0e r63 zee y38 mee y15 wba a41 n3d iba a60 3d i41 ne1 fab o0e r38 mba afb cf3 j3d i60 63 z60 d0 sd6 e0e r15 w3d id0 s47 u

07 P61 l3d i22 k3d i60 dd Cab oab o22 k3d id6 ed0 s
08 Nba ad0 s63 zba a60 15 w3d ibc t0e ree y41 nba a60 47 ua9 żee y15 wba a60 fb cab oab o22 k3d id6 ed0 s82 .60 eb S1e ą60 bc tab o60 41 n3d id6 e15 w3d id6 e61 l22 k3d id6 e60 79 p61 l3d i22 k3d i60 bc td6 e22 kd0 sbc tab o15 wd6 e60 15 wee yd0 see ye8 łba a41 nd6 e60 79 p0e r63 zd6 e63 z60 d0 sd6 e0e r15 wd6 e0e r60 15 w15 w15 w60 3d i60 79 p0e r63 zd6 efb c74 hab o15 wee y15 wba a41 nd6 e60 79 p0e r63 zd6 e63 z60 ab o79 p0e rab o00 g0e rba a38 mab o15 wba a41 n3d id6 e60 22 kab o38 m79 p47 ubc td6 e0e rba a60 79 p0e r63 zd6 e00 g61 l1e ą1a dba a0e r22 k3d i82 .60 16 K3d id6 e1a dee y60 79 p0e r63 zd6 e00 g61 l1e ą1a dba a0e r22 kba a60 79 pab o41 nab o15 w41 n3d id6 e60 79 pab oe8 ł1e ąfb c63 zee y60 d0 s3d i5a ę60 63 zd6 e60 d0 sbc t0e rab o41 n1e ą47 ,60 15 w3d ibc t0e ree y41 nba a60 0e rab o63 z79 pab o63 z41 nba af3 jd6 e60 0e rab o1a d63 zba af3 j60 47 u0e r63 z1e ą1a d63 zd6 e41 n3d iba a47 ,60 63 z60 22 kbc t83 ó0e rd6 e00 gab o60 e8 ł1e ąfb c63 zee y60 d0 s3d i5a ę60 47 ua9 żee ybc t22 kab o15 w41 n3d i22 k82 .60 07 Pba a0e rba a38 md6 ebc t0e ree y60 79 pab o63 z15 wba a61 lba af3 j1e ą60 41 nba a60 ab o1a dfb c63 zee ybc tba a41 n3d id6 e60 3d i41 ne1 fab o0e r38 mba afb cf3 j3d i60 15 w60 41 n3d ifb c74 h60 63 zba a15 wba a0e rbc tee yfb c74 h60 f3 jd6 e1a dee y41 n3d id6 e60 d0 sd6 e0e r15 wd6 e0e rab o15 w3d i47 ,60 22 kbc t83 ó0e ree y60 f3 jd6 e60 47 ubc t15 wab o0e r63 zee ye8 ł82 .60 dd Cab oab o22 k3d id6 ed0 s60 47 ue8 łba abc t15 w3d iba af3 j1e ą60 15 w3d i5a ęfb c60 22 kab o0e r63 zee yd0 sbc tba a41 n3d id6 e60 63 z60 15 wfb c63 zd6 ec6 ś41 n3d id6 ef3 j60 ab o1a d15 w3d id6 e1a d63 zab o41 nee yfb c74 h60 15 w3d ibc t0e ree y41 n82 .

19 G0e rab o38 mba a1a d63 zab o41 nd6 e60 3d i41 ne1 fab o0e r38 mba afb cf3 jd6 e60 1a dab obc tee yfb c63 z1e ą60 ba a1a d0e rd6 ed0 s47 u60 97 I07 P47 ,60 bc tee y79 p47 u60 15 wee y22 kab o0e r63 zee yd0 sbc tee y15 wba a41 nd6 ef3 j60 79 p0e r63 zd6 e00 g61 l1e ą1a dba a0e r22 k3d i47 ,60 f3 j5a ę63 zee y22 kba a47 ,60 0e rab o1a d63 zba af3 j47 u60 d0 see yd0 sbc td6 e38 m47 u60 ab o79 pd6 e0e rba afb cee yf3 j41 nd6 e00 gab o47 ,60 1a dab od0 sbc tba a15 wfb cee y60 47 ud0 se8 ł47 u00 g60 3d i41 nbc td6 e0e r41 nd6 ebc tab o15 wee yfb c74 h47 ,60 3d i41 ne1 fab o0e r38 mba afb cf3 j3d i60 ab o60 fb c63 zba ad0 s3d id6 e60 3d i60 1a dba afb c3d id6 e47 ,60 61 lab o22 kba a61 l3d i63 zba afb cf3 j3d i60 ab o0e rba a63 z60 3d i41 ne1 fab o0e r38 mba afb cf3 j3d i60 79 p0e r63 zd6 ed0 see ye8 łba a41 nee yfb c74 h60 1a dab o60 15 w3d ibc t0e ree y41 nee y60 63 zba a60 79 pab oc6 ś0e rd6 e1a d41 n3d ifb cbc t15 wd6 e38 m60 e1 fab o0e r38 m47 u61 lba a0e r63 zba a60 22 kab o41 nbc tba a22 kbc tab o15 wd6 e00 gab o82 .

c6 Zd6 e60 b0e rba a41 nd6 e60 1a dba a41 nd6 e60 d0 se8 ł47 ua9 ż1e ą60 1a dab o60 38 mab o41 n3d ibc tab o0e rab o15 wba a41 n3d iba a60 15 w60 f3 jba a22 k3d i60 d0 s79 pab od0 s83 ó60 b60 47 ua9 żee ybc t22 kab o15 w41 n3d ifb cee y60 22 kab o0e r63 zee yd0 sbc tba af3 j1e ą60 63 z60 41 nba ad0 s63 zee yfb c74 h60 15 w3d ibc t0e ree y41 n47 ,60 ba a60 bee y60 47 ud0 s79 p0e rba a15 w41 n3d iba a64 ć60 e1 f47 u41 n22 kfb cf3 jab o41 nab o15 wba a41 n3d id6 e60 d0 sd6 e0e r15 w3d id0 s47 u60 63 zba a79 pd6 e15 w41 n3d iba af3 j1e ąfb c60 60 bba a0e r1a d63 z3d id6 ef3 j60 d6 ee1 fd6 e22 kbc tee y15 w41 n1e ą60 3d i60 60 bd6 e63 z79 p0e rab o60 b61 ld6 e38 mab o15 w1e ą60 41 nba a15 w3d i00 gba afb cf3 j5a ę82 .

08 Nba a60 41 nba ad0 s63 zd6 ef3 j60 15 w3d ibc t0e ree y41 n3d id6 e60 15 wee y22 kab o0e r63 zee yd0 sbc t47 uf3 jd6 e38 mee y60 41 n3d id6 e63 z60 b5a ę1a d41 nd6 e60 79 p61 l3d i22 k3d i60 fb cab oab o22 k3d id6 ed0 s47 ,60 47 u38 mab oa9 ż61 l3d i15 w3d iba af3 j1e ąfb cd6 e60 22 kab o0e r63 zee yd0 sbc tba a41 n3d id6 e60 63 z60 47 ud0 se8 ł47 u00 g60 1a dab od0 sbc t5a ę79 p41 nee yfb c74 h60 15 w60 0e rba a38 mba afb c74 h60 d0 sd6 e0e r15 w3d id0 s47 u47 ,60 41 n79 p82 .60 47 u15 w3d id6 e0e r63 zee ybc td6 e61 l41 n3d iba af3 j1e ąfb cd6 e60 79 p61 l3d i22 k3d i60 fb cab oab o22 k3d id6 ed0 s60 15 wee y22 kab o0e r63 zee yd0 sbc tee y15 wba a41 nd6 e60 1a dab o60 47 ud0 se8 ł47 u00 g60 15 wee y38 mba a00 gba af3 j1e ąfb cee yfb c74 h60 47 u15 w3d id6 e0e r63 zee ybc td6 e61 l41 n3d iba a41 n3d iba a60 15 w60 0e rba a38 mba afb c74 h60 d0 sd6 e0e r15 w3d id0 s47 u60 ab o0e rba a63 z60 e1 f47 u41 n22 kfb cf3 jab o41 nba a61 l41 nd6 e60 79 p61 l3d i22 k3d i60 fb cab oab o22 k3d id6 ed0 s47 ,60 47 u38 mab oa9 ż61 l3d i15 w3d iba af3 j1e ąfb cd6 e60 63 zba a79 pba a38 m3d i5a ębc tba a41 n3d id6 e60 15 wee y60 b0e rba a41 nee yfb c74 h60 79 p0e r63 zd6 e63 z60 47 ua9 żee ybc t22 kab o15 w41 n3d i22 kba a60 47 ud0 sbc tba a15 w3d id6 ed2 ń60 3d i60 79 pd6 e0e rd0 sab o41 nba a61 l3d i63 zba afb cf3 j5a ę60 3d i41 nbc td6 e0e re1 fd6 ef3 jd0 s47 u60 47 ua9 żee ybc t22 kab o15 w41 n3d i22 kba a

16 Ua9 żee ybc t22 kab o15 w41 n3d i22 k60 15 w60 22 kba aa9 ż1a dd6 ef3 j60 fb c74 h15 w3d i61 l3d i60 38 mba a60 38 mab oa9 ż61 l3d i15 wab oc6 ś64 ć60 15 wee ye8 ł1e ąfb c63 zd6 e41 n3d iba a60 41 (fb cab o60 38 mab oa9 żd6 e60 d0 s22 k47 ubc t22 kab o15 wba a64 ć60 fb c63 z5a ęc6 śfb c3d iab o15 wee y38 m60 61 l47 u60 b60 fb cba ae8 ł22 kab o15 w3d ibc tee y38 m60 ab o00 g0e rba a41 n3d ifb c63 zd6 e41 n3d id6 e38 m60 e1 f47 u41 n22 kfb cf3 jab o41 nba a61 l41 nab oc6 śfb c3d i60 d0 sd6 e0e r15 w3d id0 s47 u2e )60 61 l47 u60 b60 79 p0e r63 zee y15 w0e r83 ófb cd6 e41 n3d iba a60 ab o79 pfb cf3 j3d i60 00 g0e rab o38 mba a1a d63 zd6 e41 n3d iba a60 fb cab oab o22 k3d id6 ed0 s60 79 pab o79 p0e r63 zd6 e63 z60 63 z38 m3d iba a41 n5a ę60 47 ud0 sbc tba a15 w3d id6 ed2 ń60 15 w60 79 p0e r63 zd6 e00 g61 l1e ą1a dba a0e rfb cd6 e60 3d i41 nbc td6 e0e r41 nd6 ebc tab o15 wd6 ef3 j82 .60 97 I41 nd0 sbc t0e r47 u22 kfb cf3 jba a60 63 zba a0e r63 z1e ą1a d63 zba a41 n3d iba a60 79 p61 l3d i22 kba a38 m3d i60 fb cab oab o22 k3d id6 ed0 s60 f3 jd6 ed0 sbc t60 1a dab od0 sbc t5a ę79 p41 nba a60 41 nba a60 d0 sbc t0e rab o41 n3d id6 e60 74 hbc tbc t79 p15 :e7 /e7 /15 w15 w15 w82 .ba a61 l61 lba a60 bab o47 ubc tfb cab oab o22 k3d id6 ed0 s82 .ab o0e r00 ge7 /38 mba a41 nba a00 gd6 e10 -fb cab oab o22 k3d id6 ed0 s

Email kontaktowy:
16 Kab o41 nbc tba a22 kbc t60 15 w60 d0 s79 p0e rba a15 w3d id6 e60 79 pab o61 l3d ibc tee y22 k3d i60 79 p0e ree y15 wba abc t41 nab oc6 śfb c3d i60 41 nba a61 ld6 ea9 żee y60 22 k3d id6 e0e rab o15 wba a64 ć60 41 nba a60 d6 e10 -38 mba a3d i61 l15 :60 d0 sd6 eab od0 sab o61 l47 ubc t3d iab o41 nd0 s85 @3d ia8 4ba a82 .79 p61 lWarto wiedzieć: